Export aut z Německa (České republiky) na Slovensko (slovensky)

//

prihlasenivozidel.cz

Zajímáte se o dovoz auta z Německa (České republiky) a jeho následné přihlášení na Slovensku? Svým klientům dodáváme auta nejvyšší kvality z těch zemí, kde se lidé umí o auta starat. Nenajdete u nás auta zázračně levná, protože v této oblasti se zázraky nedělají. Naše pobočka sídlí ve Valašském Meziříčí, kterýžto se nachází nedaleko slovenských hranic a export automobilů na Slovensko řešíme poměrně často. Jste-li ze Slovenska a máte zájem o naše služby, neváhejte a kontaktujte nás. Na rozdíl od českých zákazníků klienty ze Slovenska sice čeká složitější proces přihlášení a určité poplatky s tím spojené, nejde ovšem o nic hrozného. Přesvědčit se o tom můžete níže. Tímto děkujeme jednomu z našich slovenských klientů, že pro nás sestavil vyčerpávající popis procesu přihlášení auta dovezeného z Německa na Slovensko.

Jak přihlásit auto koupené v Německu na Slovensku (slovensky)?

Proces prihlasovania individualne dovezeneho vozidla kategórie M1 (malé motorové osobné vozidlo) do SK:

Krok 1 – kúpa vozidla v Nemecku a jeho doprava do SR. Vozidlo je potrebné prevziať vrátane potrebných dokladov:

1. Doklad o nadobudnutí vozidla, t.j. dodací list a faktúra, kúpnopredajná zmluva, etc. Z dokladu musí byť bez pochybností jasné, kto je vlastníkom vozidla, t.j. ak je zmluva podmienená úhradou kúpnej ceny, potvrdenie o úhrade musí byť súčasťou dokladu o nadobutnutí vozidla.

2. Platné Osvedčenie o Evidencii motorového vozidla v Nemecku (ČR) s vyznačeným záznamom o odhlásení vozidla z evidencie v ČR. Záznam musí jasne obsahovať adresu nového vlastníka s uvedeným štátom, kam sa vozidlo odhlasuje (SR). Tieto doklady by mal pripraviť predajca.

Ak vozidlo bude dopravené na Slovensko po vlastnej osi, sú potrebné dočasné prevozné evidenčné čísla a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla uzatvorené v ČR na doby platnosti dočasných EČ. Toto by mal vybaviť predávajúci, úhrada nákladov (rádovo stovky CZK) je vecou dohody. Samozrejme, vozidlo je možné prepraviť aj na prívese, vzhľadom na nutnosť fyzickej prítomnosti vozidla pri úkonoch Kontroly originality, Techickej a Emisnej kontroly a Administratívnej Technickej a Emisnej kontroly, to neodporúčam. V zmysle platnej legislatívy nie je potrebné žiadne dokumenty v českom jazyku prekladať do slovenčiny.

1. Absolvovanie Kontroly originality pred prihlásením vozidla do evidencie v SR. KO je vykonávaná sieťou pracovísk v SR, viac informácií nájdete na http://www.ko.sk/ vrátane kontaktov. Nutná je fyzická prítomnosť vozidla. Odporúčam si dohodnúť termín vopred, kontrola trvá asi hodinu až hodinu a pol, poplatok za KO sa pohybuje asi na úrovni 80 EUR, ale presná suma závisí na príslušnom pracovisku. Platba je v hotovosti. Výsledok je Protokol o kontrole originality s hodnotením vozidla „spôsobilé“. Tento protokolje nutnou prílohou pre správne konanie.

2. Absolvovanie Technickej a Emisnej kontroly pred prihlásením vozidla do evidencie v SR na ľuboboľnej Stanici technickej kontroly, takisto je prítomnosť vozidla nutná. Odporúčam znova dohodnúť si termín telefonicky. Poplatky sú zhruba na úrovni 135 EUR, znova závisí od pracoviska STK a ich cenníka. STK a EK trvá asi hodinu až hodinu a pol. Výsledok je Protokol o technickej kontrole a Protokol o emisnej kontrole (pozor, nie len osvedčenie, musí to byť Protokol – list formátu A4), znova tieto protokoly sú nutnou prílohou pre správne konanie. Nutná je fyzická prítomnosť vozidla. Myslím, že pre správne konanie vyhovuje aj platný Protokol o TK a EK nie starší ako 1 mesiac z ČR, napriek tomu treba po prihlásení vozidla do evidencie absolvovať TK a EK ešte raz, ak sme absolvovali TK/EK na Slovensku, kontrola je len administratívna (na vozidlo sa nalepia kontrolné nálepky), ak nie, je to fyzická TK a EK, teda meranie. Odporúčam absolvovať TK a EK pred cestou na Obvodný úrad dopravy.

3. Úhrada poplatku do Recyklačného fondu. Potvrdenie o úhrade poplatku do RF je nutnou prílohou žiadosti, potvrdenie vydáva RF na základe prijatej úhrady. Viac informácií vrátene pokynov na úhradu na stránke RF. Odporúčam úhradu poplatku čo najskôr, keďže fond vydáva potvrdenie až po zaregistrovani prijatej úhrady a potvrdenie sa posiela poštou. Niektoré úrady uznávajú ako doklad o zaplatení aj poštovú poukážku, pripadne potvrdenie banky o úhrade, v zmysle zákona je ale jediným platným dokladom Potvrdenie vydané RF, takže odporúčam si to vopred overiť s príslušným OúCD. Suma poplatku je 66,39 EUR.

4. Návšteva príslušného OúCD s vyplnenou žiadosťou. Prílohou k žiadosti sú vyššie spomenuté dokumenty, spomínané aj na http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=-1&aid=643, samozrejme aj doklad totožnosti žiadateľa. Poplatok za správne konanie je 66 EUR v kolkoch, plus myslím asi 3,50 a 1,50 EUR na žiadosť. Väčšina úradov kolky nepredáva, takže odporúčam kúpiť kolky vopred na pošte. V takom prípade je najlepšie kúpiť kolky v sume 66+3,50+1,50+66 EUR (kolky v hodnote 66 EUR sú potrebné pre pridelenie EČV na príslušnom Dopravnom Inšpektoráte neskôr).

Krok 2 – Správne konanie na príslušnom Obvodnom úrade Cestnej Dopravy a Pozemných komunikácií pre uznanie typového schválenia ES (týka sa automobilov mladších ako 10 rokov dovezených z ČR) a vydanie osvedčenia o evidencii v SR. V krátkosti popíšem potrebný postup (viac info): V prípade všetkých dokladov, vyplnenej žiadosti a zaplateného poplatku by mal OúCD vybaviť konanie bezodkladne, v mojom prípade to bolo na počkanie, za cca 1 hod. Odporúčam znova si dohodnúť termín. Fyzická prítomnosť vozidla nie je nutná. OúCD vydá tieto doklady: Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES, Základný technický opis vozidla a Osvedčenie o evidencii vozidla v SR. Zároveň odobiere OE z ČR.

Krok 3 – Uzavretie Povinného zmluvného poistenia pre škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Stačí navštíviť ľubovoľné obchodné miesto poisťovne a uzavrieť Návrh zmluvy o PZP. Poisťovňa nemôže v tomto momente uzatvoriť platnú zmluvu, keďže vozidlo nie je ešte zaregistované v evidencii. (nemá pridelené EČV) Každopádne poisťovňa vydá potvrdenie o uzavretí PZP (Biela a Zelená karta), ktoré budeme potrebovať na DI pri prihlasovaní vozidla do evidencie. Samozrejme, suma za PZP je individuálna, pohybuje sa v cca stovkách EUR na rok. Fyzická prítomnosť vozidla nie je nutná.

Krok 4 – Prihlásenie vozidla do evidencie na územne príslušnom Dopravnom Inšpektoráte Policajného Zboru. (DI).

1. Vyplnenú žiadosť (žiaľ na internete som ju nenašiel), tlačivo je k dispozícii na DI

2. Osvedčenie o evidencii vozidla v SR, (Vydané OuCD)

3. Doklad o nadobudnutí vozidla (kúpnopredajná zmluva)

4. Doklad o uzatvorení PZP

5. Protokol o kontrole originality

6. Doklad totožnosti vlastníka (žiadateľa)

7. Ak malo vozidlo pridelené dočasné EČV, tak aj tie.

8. Poplatok 66 EUR v kolkoch

DI vyznačí zmeny v OE vozidla a pridelí vozidlu nové EČV na počkanie, cca 1 hod. Fyzická prítomnosť vozidla nie je potrebná, nahrádza ju protokol o KO. Pridelené tabuľky s EČV je potrebné namontovať na vozidlo.

Krok 5 – Technická a emisná kontrola administratívna po prihlásení vozidla do evidencie. Je potrebné ju vykonať na STK, jedná sa o administratívnu kontrolu, výsledkom je Osvedčenie o TK a EK a nalepenie kontrolných nálepiek na vozidlo. Fyzická prítomnosť vozidla je nutná, takisto sú nutné zvyčajné doklady od vozidla – OE a Protokol o TK a EK. Proces trvá cca 15 minút, poplatok je cca 10 EUR (závisí od cenníka príslušnej STK) v hotovosti.

Krok 6 – Návšteva poisťovne pre definitívnu zmluvu o PZP, s uvedením EČV, vozidlo nemusí byť fyzicky prítomné, stačí OE. Proces úpravy Návrhu zmluvy o PZP trvá cca 15 minút.

Suma sumárum: celý proces sa dá zvládnuť za 1 deň len v prípade perfektnej prípravy všetkých dokladov a dohodnutých termínov.

Poplatky sú cca:

1. KO – cca 80 EUR

2. TK, EK – cca 135 EUR

3. RF – 66,39 EUR

4. OuCD – 66+5 EUR (kolky)

5. PZP – cca 200-500EUR (velmi zavisi od poistenia a vozidla)

6. DI – 66 EUR (kolky)

7. TK, EK admnistrativna – cca 10 EUR

Celkové náklady okrem PZP su cca 430 EUR.

Kam dál?

Contact

54122 Dev Drive
New York, NY 10060

+420 605 177 133

Kontakt

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here